به نام خدا!

این نکته جالبی به نظرم اومد!

گفتم براتون قرارش بدم!