به نام خدا 

سلام! میخوام آموزش مبتدی برنامه نویسی و وقاعد اونو براتون بزارم!

برای آشنایی اولیه خیلی خوبه!

همان طور که میدانید کامپایلر کد ویژن از زبان C پشتیبانی میکند و یک برنامه C حداقل از یک تابع ()main تشکیل شده است و زمانی که برنامه اجرا می شود ابتدا تابع main فراخوانی شده و اجرا می شود و سایر توابع در داخل این تابع فراخوانی می شود.

زبان C نسبت به حروف بزرگ و کوچک حساس است و باید در این مورد دقت زیادی داشته باشید، هر دستور در زبان C به سمی کالن (;) ختم می شود و حداکثر طول دستور نباید بیش از 255 کارکتر باشد.همچنین برای اضافه کردن توضیحات به برنامه می توان توضیحات را بین */ , /* جای داد یا بعد از علامت // اضافه کرد

ساختار هر زبان C بصورت زیر است :

تعاریف و تعریف متغیر های سراسری

تابع اصلی main{

تعریف متغیر های داخل تابع اصلی

دستورات داخل تابع

}

تعریف توابع جدید

Defination

main(){

local Variables;

statements;

}

Function_1( parameter)

{

local Variables;

Statements;

}

متغییر ها

متغییر ها بیشتر برای عملیات حسابی و منطقی تعریف می شوند و نام های برای محل هایی از حافظه هستند نام متغییر ترکیبی است از ارقام و حروف و کارکتر(_) و نقطه می باشد و نام متغییر نباید از 31 کارکتر بیشتر باشد.برای تعریف هر متغییر باید نوع آن را مشخص کرد که در کدویژن 13 نوع متغییر وجود دارد که بصورت زیر است

محدوده                                سایز(بیت)                             نوع
Bit                              1                                   0 , 1
char                            8                                  -128 to 127
unsigned char               8                                  0 to 255
signed char                  8                                  -128 to 127
int                               16                                -32768 to 32767
short int                      16                                 -32768 to 32767
unsigned int                 16                                0 to 65535
signed int                    16                                -32768 to 32767
long int                       32                                -2147483648 to 2147483647
unsigned long int          32                                0 to 4294967295
signed long int              32                                -2147483648 to 2147483647
float                            32                                ±1.175e-38 to ±3.402e38
double                         32                                ±1.175e-38 to ±3.402e38

نحوه تعریف متغییر : اول نوع متغییر سپس نام آن را می نویسیم مانند زیر

int   a;
int   d , n ,  c;
int   ali;
float  m;

همچنین می توان در هنگام تعریف متغییر مقدار آن را نیز با دستور انتساب (=) تعیین کرد:

int   a=5;
char    s=”A”;

عملگر های حسابی

عملگر

نام

فرم

+

جمع

A+b

تفریق

A-b

*

ضرب

A*b

/

تقسیم

A/b

%

باقیمانده تقسیم

A%b

عملگر های منطقی

عملگر

نام

فرم

~

مکمل 1

~(0x0f)

!

NOT منطقی

!a

+

جمع منطقی

a=+b

منهای منطقی

A=-b

++

افزایش یک واحدی

a++

کاهش یک واحدی

a–

&

آدرس

A= &b

*

محتوای آدرس

A= *b

Sizef()

اندازه عملوند

Sizef(int)
منبع مطلب فوق: agd.ir