سلام دوستان!

برای اینکه با lpc1768 بشتر آشنا بشیم! برنامه زیر رو میتونید یه چک بکنید ببینید چطوری نوشته شده!

در برنامه زیر یک آرایه وجود داره که متغییر a به برنامه میگه کدوم یک از عضو آرایه رو به پایه خروجی بده!

سوالی بود در حد توانم در خدمتم!


#include <LPC17xx.H>
void delay (void){
	int i;
for (i=0;i<2000000;i++);
}
int a;
int alio []={0x00,0x18,0x3c,0x7e,0xff};
int main ()
{
	

	SystemInit();
LPC_GPIO2->FIODIR=0X000000FF;  //LED
LPC_GPIO1->FIODIR=0X00000000; // KEY
LPC_GPIO2->FIOPIN=0X77;
	
while (1)
{
	
	  for (a=0 ; a<=4 ; a++){
			
    LPC_GPIO2->FIOPIN=alio[a];	
		delay();}
		
		for (a=4 ; a>=0 ; a--){
		LPC_GPIO2->FIOPIN=alio[a];
			delay();}		
		
	}}


فعلا!
یا علی مدد...!