به نام خدا

سلام!

میخوام چندتا از دسترسی های سریع رو که خیلی مورد استفاده قرار می گیرد را در اینجا قرار بدهم! امیدوارم برای شما مفید واقع شود!


گرفتن متن Combo BOX

ui->comboBox->currentText()

چک کردن مقدار radio button

ui->radioButton_3->isChecked()

چک کردن مقدار Check Box

ui->checkBox->isChecked()

گرفتن متن Line Edit

ui->lineEdit->text()

گرفتن متن list widget

ui->listWidget->currentItem()->text()

مقدار دهی پروگرس بار progress Bar

ui->progressBar->setValue(value);

گرفتن مقدار اسلایدر به محض تغییر مقدار (تابع)

on_horizontalSlider_valueChanged(int value)


فعلا