به نام خدا

سلام

راستش برای تعیین عکس از طریق کد کمی با مشکل برخورد تا توی سایت StackOverFlow به این کد برخوردم امیدوارم به دردتون بخوره!

        private static BitmapImage GetImage(string imageUri)
        {
            var bitmapImage = new BitmapImage();
            bitmapImage.BeginInit();
            bitmapImage.UriSource = new Uri("pack://siteoforigin:,,,/" + imageUri, UriKind.RelativeOrAbsolute);
            bitmapImage.EndInit();
            return bitmapImage;
        }
        private void button_ax_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
        {
            image.Source = GetImage(@"C:\Users\ali\source\repos\WpfApp6\WpfApp6\bin\Debug\04.png");
        }

که یک باتن به نام button_ax داره اگه روش کلیک کنید عکس درون آدرس رو روی image نشون میده!

موفق باشیدنمایش عکس کاور آهنگ های MP3

خوب اینم از همون سایت مردم گذاشتن فقط من یه کوچولو تغییرش دادم تا کار کنه وگرنه یه خط کد کم داشت!

        private void SetCoverPicture()
        {
            // Load you image data in MemoryStream
            TagLib.File file = TagLib.File.Create(inputPath);
            TagLib.IPicture pic = file.Tag.Pictures[0];
            MemoryStream ms = new MemoryStream(pic.Data.Data);
            ms.Seek(0, SeekOrigin.Begin);
            // ImageSource for System.Windows.Controls.Image
            BitmapImage bitmap = new BitmapImage();
            bitmap.BeginInit();
            bitmap.StreamSource = ms;
            bitmap.EndInit();
            // Create a System.Windows.Controls.Image control
            coverPictureBox.Source = bitmap;
        }

توجه کنید که inputPath همون محل فایل موزیک شماست و این برنامه از TagLib استفاده شده که میتونید از این لینک دانلود کنید!

همچنین خط using System.IO; هم به بالای برنامه تون اضافه کنید!


ب