به نام خدا

این برنامه ها از درس مبانی کامپیوتر هست که اینجا قرار دادم امیدوارم مفید باشه

mix.c

برنامه ای که دو عدد بگیرد و دو عدد را ترکیب کند

مثال :

  Enter NUM1 : 1234

  Enter NUM2 : 567

  res : 152637 

digitCounter.c

برنامه نشان دهنده تعداد ارقام  عدد ورودی

مثال:

Enter a number : 1234

res = 4 


reverse.c

برنامه که اعداد رو برعکس میکنه

مثال:

Enter a number : 123

321 

halfNumber.c

یک عدد میگیرد و آنرا از وسط به دو بخش میکند مثلا 1234 میشود 12 و 34 همچنین در اعداد با ارقام فرد مثلا 423 میشود 4 و 23

مثال:

Enter a number : 423

4

23

mohitMosallas.c

برنامه ای که سه عدد را به عنوان محیط مثلث میگیرد و با هم جمع میکنیم!


8 تمرین درس مبانی:

دانلود کنید


ادامه دارد