به نام خدا

سلام

این عبارت به انگلیسی معنی لقب میده و تقریبا کار define در زبان  C رو انجام میده!

از طریق این عبارت شما میتونید برای هر بیت یا چند بیت از یک سیگنال یا متغیر یه اسم جدا تعریف کنید!

مثلا در زیر برای flag ها اسم هر بیت نوشته شده!

	variable flag	: std_logic_vector (7 downto 0);	-- DF, IF, AF, PF, OF, SF, ZF, CF
alias carry_flag:    std_logic  is flag(0); -- carry_flag bit show
alias zero_flag:     std_logic  is flag(1); -- zero_flag bit show
alias sign_flag:     std_logic  is flag(2); -- sign_flag bit show
alias overflow_flag: std_logic  is flag(3); -- overflow_flag bit show
alias parity_flag:   std_logic  is flag(4); -- parity_flag bit show
alias adjust_flag:   std_logic  is flag(5); -- adjust_flag bit show
alias intrrupt_flag: std_logic  is flag(6); -- intrrupt_flag bit show
alias direction_flag:std_logic  is flag(7); -- direction_flag bit show

اگه خواستید میتونید چند بیت رو هم alias کنید مثلا به صورت زیر 

alias Highlag:    std_logic_vector (3 downto 0)  is flag(7 downto 4);

فقط توجه کنید که من وقتی از این عبارت در پروسس استفاده کردم به درستی جواب نداد ولی وقتی اسم اصلیش رو نوشتم، درست شد!

بنابراین من از این ویژگی استفاده نکردم!

امیدوارم مفید بوده باشه!

فعلا 

یا علی مدد...!